ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโยษิตา กิตติศุภประภัสร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหรัถ สวัสดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรายุทธ เกิดกรุง
ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกตุศิณี บุตรทอง
ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสลัลดา กำไลแก้ว
ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรัชญา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิสาลักษ์ จีนเมือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐมล เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวชิรญาณ์ ดีประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐมน โตวิจารณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวัชระ คงศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพรรษา แตงร่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป. 6/1