คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐฐาพล พลูสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัสสร ปรากริม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนิสร ตามประหัตถ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐกิตต์ จันดี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายลีนวัตร กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติมา ชุ่มมาตร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญลักษณ์ คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์ธิดา อำภาพันธ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐพร หอมสาง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศวรินทร์ ปุ่มเพ็ชร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัชชา หยวกกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิ่นแก้ว รงค์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนกานต์ วินทะไชย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ป้อมคำ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไพโรจน์ แสงเทียนชูตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา เขียนเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณภัทร จันทรารัศมีโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดารินทร์ พลูพุฒ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา อภัยนุช
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4