กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ทัชชภร คงอิว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูอัตราจ้าง