โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ทัชชภร คงอิว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายศรัณย์ กมุธากรณ์
นักศึกษาฝึกสอน