โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ทัชชภร คงอิว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูอัตราจ้าง

นายศรัณย์ กมุธากรณ์
ครูอัตราจ้าง