ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ทัชชภร คงอิว
ครู คศ.1

พิมพ์พา คันธภูมิ
ครู คศ.1