กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทัชชภร คงอิว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครู คศ.1

นางสาวกมลรัตน์ สงวนเผ่า
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูจ้างสอน