ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ทัชชภร คงอิว
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล