ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ทัชชภร คงอิว
ครู คศ.1

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล