โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสมพร ชุมแพ
ครู คศ.3

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา นกเอี้ยง
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ จันทร
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1

นางสาวทัชชภร คงอิว
ครู คศ.1

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครูผู้ช่วย