ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์
รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมพร ชุมแพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา นกเอี้ยง
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ จันทร
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1

นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวทัชชภร คงอิว
ครู คศ.1

นายปัญญาวุฒิ พุ่มจำปา
ครูผู้ช่วย

นางนิสา ทองศรีสมบูรณ์
ครูจ้างสอน