ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์
ครู คศ.3

นางสมพร ชุมแพ
ครู คศ.3

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา นกเอี้ยง
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ จันทร
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1

นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวทัชชภร คงอิว
ครู คศ.1

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูจ้างสอน