ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสมพร ชุมแพ
ครู คศ.3

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา นกเอี้ยง
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ จันทร
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1

นางสาวทัชชภร คงอิว
ครู คศ.1

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ครูผู้ช่วย