โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา นกเอี้ยง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สาลินี เลขยัน
ครู คศ.1

นางวีรพร นราจันทร์
ครู คศ.2