ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จันทร์จิรา นกเอี้ยง
ครู คศ.1

สาลินี เลขยัน
ครูผู้ช่วย