ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา นกเอี้ยง
ครู คศ.2

สาลินี เลขยัน
ครู คศ.1

นางวีรพร นราจันทร์
ครู คศ.2