ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วิศัลยา ชินประเสริฐ
ครู คศ.3

กมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1

นันตพร ฉัตรทิพากร
ครู คศ.2