กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนันทา มีศรี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0970123709
อีเมล์ : Sununta5794@gmail.com