ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา มีศรี
ครูผู้ช่วย