โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนันทา มีศรี
ครูผู้ช่วย