กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกมลวรรณ คำเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนันทา มีศรี
ครู คศ.1

นางสาวกำไรทิพย์ สิทธิธัญกรรม
ครู คศ.1