โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ครู คศ.1

ภรณี พูลกสิวิทย์
ครู คศ.2

สุธามาศ เที่ยงศรี
ครู คศ.2

ปภาณิน อินทรไพศาล
ครูอัตราจ้าง

สาวิตรี เนียมฉิม
ครูพี่เลี้ยง