ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

Mrs. Evelyn P.Daganio
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวสาวิตรี สารสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกษมสุข บุญนิล
ช่างปูน 4