ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางศิริวรรณ นพรัตน์
ครู คศ.3

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวสาลินี เลขยัน
ครู คศ.1

นางสาวเก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1

นางสาวกำไรทิพย์ สิทธิธัญกรรม
ครู คศ.1

นางสาวกมลรัตน์ สงวนเผ่า
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชาภัทร สุระดม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรินทรา รินสมพร
ครูจ้างสอน

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูจ้างสอน

นางสาวธณกร เรือนไสว
ครูจ้างสอน