ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางนันตพร ฉัตรทิพากร
ครูชำนาญการ

นางวิศัลยา ชินประเสริฐ
ชำนาญการพิเศษ

นางศิริวรรณ นพรัตน์
ครู คศ.2

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.1

นางสาวพิมพา รักขุมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี เลขยัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก็จชณัฐ เจริญสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2