ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางศิริวรรณ นพรัตน์
ครู คศ.2

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางพิมพ์พา คันธภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี เลขยัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางวีรพร นราจันทร์
ครู คศ.2

นายปัญญาวุฒิ พุ่มจำปา
ครู คศ.1

นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชณิดา ขุนณรงค์
ครูจ้างสอน

นางสาวสิรินทรา รินสมพร
ครูจ้างสอน

นางสาวศิริลดา พงษ์มา
ครูจ้างสอน