โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2559

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

9

12

21

อนุบาล 2

16

12

28

  อนุบาล 3/1

 7

11

18

       อนุบาล 3/2 12 19 31

รวม

44

54

98

ป. 1/1

14

16

30

ป. 1/2

15

16

31

ป. 2/1

15

16

31

ป. 2/2

16

15

31

ป. 3/1

13

16

29

ป. 3/2

15

13

28

ป. 4/1

14

23

37

ป. 4/2

23

10

33

ป. 5/1

13

25

38

ป. 5/2

22

11

33

ป. 6/1

9

18

27

ป. 6/2

25

4

29

รวมประถม

194

183

377

รวมทั้งหมด

238

237

475