โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

11

12

23

อนุบาล 2

13

12

25

  อนุบาล 3/1

 7

12

19

       อนุบาล 3/2 13 19 32

รวม

44

55

99

ป. 1/1

16

16

32

ป. 1/2

15

16

31

ป. 2/1

15

16

31

ป. 2/2

16

15

31

ป. 3/1

13

16

29

ป. 3/2

15

15

30

ป. 4/1

14

23

37

ป. 4/2

24

12

36

ป. 5/1

14

25

39

ป. 5/2

22

11

33

ป. 6/1

9

18

27

ป. 6/2

24

5

29

รวมประถม

197

188

385

รวมทั้งหมด

241

243

484