ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์
รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมพร ชุมแพร
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1