โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2563 (อ่าน 81) 22 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถเพื่อไปรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 66) 09 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย (อ่าน 84) 08 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” (อ่าน 77) 08 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลแยกขยะ (อ่าน 101) 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบบันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 99) 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาทำระบบน้ำประปาในโรงเรียน (อ่าน 137) 20 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างป้ายไวนิลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 (อ่าน 116) 20 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (อ่าน 134) 20 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 98) 19 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกกิจกรรมรักการอ่าน (อ่าน 112) 08 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างตรวจเช็คและเติมน้ำยาแอร์ (อ่าน 100) 01 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเย็บผ้าปิดปาก (อ่าน 112) 01 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารสมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (อ่าน 98) 01 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกความดี (อ่าน 99) 18 มิ.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารสมุดประจำตัวนักเรียนอนุบาล (อ่าน 89) 18 มิ.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างซ่อมและเปลี่ยนเมนบอร์ดและPower supply (อ่าน 107) 12 มิ.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเติมน้ำยาแอร์และเปลี่ยนเทอร์โมรูม (อ่าน 99) 12 มิ.ย. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องหน้าอาคารทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 210) 05 พ.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ วัสดุสำนักงาน (อ่าน 247) 17 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แบบทดสอบวัดผลปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 228) 17 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์พักแรม (อ่าน 216) 11 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 228) 11 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 258) 11 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลค่ายลูกเสือสำรอง (อ่าน 241) 04 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียน ป. 6 เข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 253) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียน ป. 6 เข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 223) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลแสดงความยินดี&รับสมัครนักเรียน (อ่าน 270) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลโครงการแสงธรรมส่องทาง (อ่าน 202) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียนแข่งขันกีฬาเขต (อ่าน 191) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาทำบ่อปุ๋ยหมัก (อ่าน 173) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสาร (อ่าน 156) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิล (อ่าน 145) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เช่าเครื่องไฟวันเด็ก (อ่าน 133) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลวันเด็ก (อ่าน 121) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 112) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 130) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 99) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 118) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลสนามเบบี้ตอง (อ่าน 131) 03 มี.ค. 63