ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมพร ชุมแพ
ครู คศ.3

เก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครู คศ.1