กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมพร ชุมแพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครู คศ.1