กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร ชุมแพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครู คศ.1