ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 ส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน - คะแนนวัดผลระหว่างปี
04 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 สอบวัดผลระหว่างปี
30 ต.ค. 63 ประชุมครู ประจำเดือน ตุลาคม
29 ต.ค. 63 ประเมินการอ่าน-เขียน ตามโครงการอ่านคล่องฯ ประจำเดือน ตุลาคม
26 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 ส่งข้อสอบวัดผลระหว่างปี
30 ก.ย. 63 ประชุมครู ประจำเดือน กันยายน
24 ก.ย. 63 ประเมินการอ่าน-เขียน ตามโครงการอ่านคล่องฯ ประจำเดือน กันยายน
19 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
08 ก.ย. 63 ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
28 ส.ค. 63 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มบ้านไร่ 1
27 ส.ค. 63 ประเมินการอ่าน-เขียน ตามโครงการอ่านคล่องฯ ประจำเดือน สิงหาคม
24 ส.ค. 63 ถึง 24 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม
13 ส.ค. 63 ประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
31 ก.ค. 63 ประชุมครู ประจำเดือน กรกฎาคม
30 ก.ค. 63 ประเมินการอ่าน-เขียน ตามโครงการอ่านคล่องฯ ประจำเดือน กรกฎาคม
27 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู
10 ก.ค. 63 ถึง 12 ก.ค. 63 งานเทศกาลเจ้าแม่การุ้ง
01 ก.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการและคณะครู