โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญกิจ ดีประเสริฐกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ โตคำ
ตำแหน่ง : ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เทียนนา
ตำแหน่ง : อนุกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวลอย ศรีทาจันทร์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระกิตติ อภิชาโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ กังวาฬ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตกร สมาคม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ แก้วธัญกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเครือวรรณ พรมสุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสก ประทุมแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิภัทร์ ธนศักดิ์เดชศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลำจวน ยาน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ วราหะไพฑูรย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี สีดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางผุสนา โตคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ แก้วสัมฤทธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส คุ้งโพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.สมชาย พฤษสุภี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปภาณิน อินทรไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ