โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          

            ภายในปี 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษา
ได้มาตรฐาน


การศึกษาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรู้ และทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ  


ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจ


      ๑. พัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน

      ๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ๓. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
      ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในด้านความมีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
      ๕. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
      ๖. จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตของนักเรียน
      ๗. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทย

ปรัชญา

ปรัชญา


ความรู้  คู่ความดี

คำขวัญ
คำขวัญ
 

การศึกษาดี  สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ขาว