ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          

            ภายในปี 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษา
ได้มาตรฐาน


การศึกษาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรู้ และทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ  


ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจ


      ๑. พัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน

      ๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ๓. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
      ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในด้านความมีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
      ๕. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
      ๖. จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตของนักเรียน
      ๗. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทย

ปรัชญา

ปรัชญา


ความรู้  คู่ความดี

คำขวัญ
คำขวัญ

มุ่งคุณธรรม  นำวิชาการ  สัมพันธ์ชุมชน  สร้างเยาวชนสู่คุณภาพ

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ขาว