โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1

นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย