ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.2

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1

นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย