กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1

นางสาวณิชาภัทร สุระดม
ครูผู้ช่วย

นางสาวธณกร เรือนไสว
ครูจ้างสอน