กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจิตกร สมาคม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1

นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ครู คศ.1

นางสาวธณกร เรือนไสว
ครูอัตราจ้าง