ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับปฐมวัย

นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ครู คศ.1

นางสาวภรณี พูลกสิวิทย์
ครู คศ.1

นางสุธามาศ เที่ยงศรี
ครู คศ.2

นางปภาณิน อินทรไพศาล
ครูจ้างสอน

นางสาวสาวิตรี เนียมฉิม
ครูพี่เลี้ยง