ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ครู คศ.1

นางสาวภรณี พูลกสิวิทย์
ครู คศ.1

นางสุธามาศ เที่ยงศรี
ครู คศ.2

นางปภาณิน อินทรไพศาล

นางสาวสาวิตรี เนียมฉิม