ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับปฐมวัย

นางสาวภรณี พูลกสิวิทย์
ครู คศ.1

นางจงลักษณ์ อาตสาริกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสุธามาศ เที่ยงศรี
ครู คศ.1

นางปภาณิน อินทรไพศาล
ครูจ้างสอน

นางสาวสาวิตรี เนียมฉิม
ครูพี่เลี้ยง