ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2559

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

15

15

30

อนุบาล 2/1

18

17

35

อนุบาล 2/2

19

18

37

รวม

52

50

102

ป. 1/1

18

12

30

ป. 1/2

18

11

29

ป. 2/1

23

16

39

ป. 2/2

25

16

41

ป. 3/1

16

20

36

ป. 3/2

24

15

39

ป. 4/1

9

20

29

ป. 4/2

22

6

28

ป. 5/1

9

22

31

ป. 5/2

26

6

32

ป. 6/1

11

23

20

ป. 6/2

17

15

32

รวมประถม

218

182

400

รวมทั้งหมด

276

232

502