ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทวารวดี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 2,592,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :